پست های ارسال شده در آدر سال 1390

مدیریت ریسک رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها

مدیریت ریسک رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها واژه‌های کلیدی: مدیریت ریسک، ریسک استراتژیک و عملیاتی، پارادایم مدیریت ریسک. چکیدهعدم اطمینان محیطی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید