زالوی سازمانی

بحث منابع انسانی همیشه یکی از چالشهای مدیران بوده و هست. سالهاست نگاه به منابع انسانی از نیرو به سرمایه تغییر یافته است و این تغییر سرمنشأ تحولات عظیم در سازمانها بوده است تا جائی که در حال حاضر سرمایه انسانی رمز موفقیت هر سازمان به شمار می رود.

مطالعه مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مختلف نکات قابل توجهی به همراه دارد. اینکه چگونه می توان انگیزش ایجاد کرد و یا یک نیروی انسانی را چگونه تبدیل به سرمایه کنیم. بررسی موردی منابع انسانی همیشه حاوی نکات جدید و قابل تأملی است. در سازمانهای دولتی به خاطر شرایط برابری که حاکم است بسیاری از مسائل پنهان می مانند و هیچ وقت نمایان نمی شوند. چرا که در سازمانهای دولتی سوددهی و صرفه اقتصادی و حتی کارائی اثر بخش(بهره وری) به اندازه مؤسسات و سازمانهای خصوصی مطرح نیست. البته این موضوع مختص به ایران نیست و در همه جای دنیا چالشهایی این چنینی وجود داشته و خواهد داشت.

دکتر ناصر میرسپاسی (پدر مدیریت منابع انسانی در ایران) چندی پیش از اصطلاحی در بحث مدیریت استفاده کرد که در نوع خود منحصر به فرد بود. زالوی سازمانی.

منابع انسانی را به دو گروه تقسیم می شوند که در مقابل هم قرار گرفته اند. اولی منابعی که به سرمایه تبدیل می شوند و اهداف سازمان را به خوبی درک می کنند و در راه نیل به آن از هیچ تلاشی فروگذار نیستند. دوم زالوهای سازمانی که نبودنشان بسیار بهتر از بودنشان در سازمان است. کارکنانی که از سازمان تغذیه می کنند و امورات شخصی خود را بر منافع سازمانی ارجح می دانند. کسانی که منافع شخصیشان پیش و بیش از هر چیزی در اولویت قرار دارد و این موضوع باعث می شود حتی همکاران خود را قربانی مسائل شخصی نماید.

این خصوصیات در مورد "دانشمندان همیشه ناراضی" سازمان نیز صادق است. کسانی که همیشه از شرایط موجود ناراضی هستند و هیچ گاه علاقه ای به حضور در محل کار از خود نشان نمی دهند و سعی در کاهش انرژی دیگران با سخنانی با بار منفی هستند. موج منفی حاصل از رفتار و صحبتهای این کارکنان، دقیقاً موجب کاهش انگیزه دیگران و افت شدید راندمان کاری خواهد شد.

شاید جایگزینی عدالت به جای برابری و توجیه منابع انسانی نسبت به چشم انداز، مأموریت و هدف سازمان از سکوت سازمانی و کاهش انگیزه و افزایش این گونه افراد در سازمان جلوگیری کند؛ اما این تنها احتمال است و افرادی که منافعشان در گرو منافع سازمان نیست بررسی جداگانه و برخورد منطقی را خواهند طلبید.

/ 0 نظر / 26 بازدید